Saoštenje Re:akcije o nacrtu Zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija: Država – to sam ja!

Saoštenje Re:akcije o nacrtu Zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija: Država – to sam ja!U uslovima velike nezaposlenosti, odlaska mladih (a i starih), nekonkurentnosti preduzeća, prezaduženosti (državne i individualne), neusklađenog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, socijalne pomoći koja to nije,  te poslјedično korupcije u svim segmentima društva – poslanički klub SNSD/DNS/SP u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS) je kao prioritet u svom fokusu odabrao rad nevladinih organizacija u Republici Srpskoj!! To valјda znači da svi gore pomenuti (a i nepomenuti) problemi u društvu potiču od nevladinih organizacija?

Ili to možda znači da se o gore pomenutnim problemima ne treba javno pričati – pa je važno ušutkati  sve nezavisne glasova u društvu? Ako se sjetimo da je nedavno u tišini usvojen Zakon o javnom redu i miru (koji je i internet definisao kao javno mjesto od posebnog interesa za policijsko praćenje) kao i da je trenutno u proceduri donošenje Zakona o javnom okuplјanju (koji dodatno sužava mogućnosti protesta prevarenih radnika, polјoprivrednika i drugih) – jasno je da aktuelna vlast želi pravno onemogućiti kritičku misao i aktivizam građana (pojedinaca i grupa).  Da pojasnimo, uskoro se neće moći uticati na donošenje bolјih zakona jer je to ’politička aktivnost’, a neće se moći ni protestovati protiv nepravde (neisplaćivanje plata, nemogućnost liječenja, nepoštena privatizacija isl.) osim u nekom parku ili šumi – daleko od očiju javnosti ili drugih građana (čitaj glasača) na koje vaše kritike vlasti mogu negativno uticati.

Dakle, ne radi se ovdje o nevladinim organizacijama nego o tome da se polagano ukidaju i smanjuju Ustavom RS zagarantovana prava građana na ravnopravnost u slobodi misli i javnog izražavanja (član 10 i član 25), te na javno iznošenje mišlјenja o radu državnih organa i institucija kao i na podnošenje predstavke, peticije i prijedloge (član 32). Podstiče se klijentelizam i korupcija umjesto kompetencije i odgovornosti. Jednom riječju, zatvara se društvo kako ne bi postojala kritička misao kao osnov za dijalog i progres te nije daleko dan kada ćemo valјda nositi i svi iste frizure…

 Umjesto komentara na sadržaj nacrta Zakona

Poštovani članovi kluba SNSD/DNS/SP, mi građani smo Vas (kao i ostale poslanike) u oktobru 2014. izabrali da provedete reforme i smanjite gore pobrojane probleme. Umjesto toga, zbog vašeg rada poslovni sektor prijeti napuštanjem RS (i dalјnjim povećanjem nezaposlenosti koja je već ogromna), a naša (građanska) Ustavna prava naspram javnih institucija se dovode u pitanje. Sa druge strane ne vidimo Vaše inicijative prema bolјem obrazovanju, bržim EU integracijama, reformama javnog sektora i usluga.

Takođe, imajte na umu da je učešće građana (i drugih interesnih grupa) u procesima donošenja odluka i zakona (kroz saradnju/zagovaranje/peticije isl.) demokratska tekovina koja doprinosi efikasnosti i odgovornosti javnih institucija, tako da je Vaša namjera da to ograničite suprotna razumu ali i pozitivnoj legislativi EU[1] (iako u Vašoj izjavi navodite da nije primjenjiva procjena usklađenosti sa EU pravnom stečevinom).

Na kraju ali ne i najmanje važno – gore pominjani Ustav RS u svom članu 31 propisuje da je ZABRANјENO političko djelovanje usmjereno na ugrožavanje demokratije i kršenje Ustavom zajamčenih sloboda i prava – što bi Vi svakako trebali imati na umu s obzirom na sadržaj nacrta Zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija koji ste vi kreirali.

Mi, organizacije okuplјene u Re:akciju, aktivno zagovaramo veću transparetnost rada NVO i odavno objavlјujemo na našim sajtovima izvještaje kao i informacije o donatorima naših projekata koje vi nemušto pokušavate mistifikovati.

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA, Centar za životnu sredinu, Centri civilnih inicijativa, Helsinški parlament građana Banja Luka, Omladinski komunikativni centar, PERPETUUM MOBILE – Centar za razvoj mladih i zajednice, Transparency International BiH, Udruženje građana “Agrarni informacioni centar”, Udruženje građana Oštra Nula i Udruženje građana “Tender”.

[1] Види Бијела књига о Европском управљању која, између осталог позива на снажније укључивање свих интересних група, а посебно цивилног друштва у процес доношења политика – http://aei.pitt.edu/1188/1/european_governance_wp_COM_2001_428.pdf