Podaci o udruženju

Rješenje o registraciji udruženja broj UP08-07-1-1441/10 kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine:

Puni naziv organizacije: Udruženje građana Oštra Nula

Skraćeni naziv organizacije: Oštra Nula

JIB: 4403233500005

Predsjednica udruženja: Milica Pralica

Lice ovlašteno za zastupanje u pravnom prometu: Milica Pralica

Kontakt e-mail: info.ostranula@gmail.com