Dan ljudskih prava: “Šta je to potrebno da ostvarim svoje pravo na rad?”

Dan ljudskih prava: “Šta je to potrebno da ostvarim svoje pravo na rad?”Član 5. Zakona o radu RS

“Radnik, kao i lice koje traži zaposlenje, ne može biti stavljen u neravnopravan položaj kod ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja, socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u sindikatu ili političkoj organizaciji, tjelesnog i duševnog zdravlja i drugih obilježja koja nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnog odnosa.”

Ovom akcijom želimo da naglasimo da je pravo na rad pravo svakog čovjeka što pokazuje i navedeni član Zakona o radu. Realnost je kvalitativno i kvantitativno drugačija. Nepotizam i pripadnost političkoj partiji su postali uslovi za zaposlenje i to je postala javna stvar. Zbog takvih okolnosti jedno od pitanja koje postavljamo vlasti jeste „Šta je to potrebno da ostvarim svoje pravo na rad?“

Nemoguće je dobiti posao, ako nismo u srodstvu, kumstvu ili u bilo kakvom drugom sitno-privatnom interesnom odnosu sa vladajućom elitom, iako smo im kao birači omogućili dobro plaćen posao.

U Republici Srpskoj je oko 150 hiljada nezaposlenih i ovaj se broj ne mijenja godinama, samo se smjenjuju političke afere koje pokazuju da zakon i prava nisu jednaki za sve. Očito je da nas obespravljuju i da prema nama ne postupaju kao prema “svojoj djeci”, niti nas uvažavaju kao glasače koji smo im obezbjedili odgovorne poslove, a funkcije vlasti koriste prvenstveno kao privatne privilegije za zadovoljenje svojih potreba.